Monthly Archives

maart 2019

Jaarverslag 2018

By Nieuws

WIJKVERENIGING BERGERMEER

JAARVERSLAG 2018

Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit Anneke Dirkx, voorzitter,

Miente van Halen, secretaris, Jacques Vlotman, penningmeester en de leden Joost van Drunen, Maragaret Sutmuller, Tinie de Winter.

Als nieuwe bestuurslid meldde zich tijdens de vergadering van 23 januari Wiebe den Hartogh, voorlopig voor de tijd van 1 jaar.

Het bestuur telt daarmee 8 leden, een ‘luxe’, want de Statuten eisen minimaal 7 leden……

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde 7 maal.

Twee maal werd een Algemene Ledenvergadering gehouden:

Op 22 maart schetsten de heren Elger Snikkenburg en Dave Hofmans een steeds bekender toekomstbeeld: de electrische auto.

Elger belichtte de –al weer oudere- hybride die zich zelf oplaadt maar bij een lege accu terugvalt op benzine, Dave promootte zijn Tesla, ‘wonder op wielen’uit het brein van Elon Musk.

Op 15 november gaf mevrouw Yolanda de Bont alvast een voorzetje voor een cursus reanimeren.

Tijdens het zakelijk gedeelt werd zowel in maart als in november aandacht besteed aan twee verkeersknelpunten:

* Op het kruispunt Beethovensingel/Bernhard Zweersstraat, een punt waar veel schoolkinderen van De Rank en de Nicolaas Beetsschool oversteken, werd de verkeersdrempel verwijderd.

* Sinds de verbouw van het Univé gebouw en het Kadaster neemt de verkeersdruk op de ‘Paardenrotonde’ sterk toe.

Aan het eind van de vergadering van 15 november moesten bestuur en leden helaas afscheid nemen van voorzitter Anneke Dirkx.

Activiteiten

Nieuwjaarsborrel op zaterdasg 13 januari

De borrel werd bezocht door ca 90 volwassenen en 20 kinderen en ‘supergezellig’genoemd. De kinderen tekenden/knutselden op het podium, een goede greep waarbij ononderbroken toezicht verzekerd was.

De Nationale Straatspeeldag op woensdag 13 juni

Het – geroutineerde- team van organisatoren zorgde voor een perfecte organisatie zodat ca 360 kinderen zich naar hartenlust konden vermaken met de bekende straatspelletjes.

Kunst bij de Buren op zondag 1 juli

De Kunstroute 2018 onderscheidde zich van vorige jaren door twee extra elementen:

* In de aula van de Nicolaas Beetsschool taxeerde Larry Koning van 11.00 – 13.00 uur een gevarieerd aanbod van Kunst of Kitsch, daarbij kundig gesecondeerd door een welbespraakte Jan Luiyf.

* Van 14.00-16.30 uur verzorgde Sophie Zwartjes een workshop ‘selfie schilderen’.

Elf kinderen namen deel, zodat een tweede geplande sessie niet doorging.

* De geringe opkomst was stellig mede te wijten aan het uitzonderlijk warme weer.

De deelnemers genoten zeer van bovengenoemde activiteiten; ze zijn stellig voor herhaling vatbaar.

De warmte had ook zijn weerslag op de ‘Kunstroute’. Er was veel te zien: schilderijen, beelden, foto’s, keramiek, sieraden, hoeden en maskers op 16 locaties.

Een gemiddeld aantal bezoekers van 45 per locatie was aanzienlijk lager dan in vorige jaren.

De Bergermeer Run op zaterdag 29 september

De Run werd voor de derde keer georganiseerd en de organisatoren krijgen dit evenement ‘helemaal in de vingers’.

Ca 100 kinderen en 150 volwassenen schreven zich in.

Ook voor de derde keer werd er gelopen onder fraaie omstandigheden langs een mooi circuit: door Het Park, langs de Rioolwaterzuivering , Gasfabriek en atletiekbaan.

Als Goed Doel werd gekozen de Vrienden Stichting Mee, een organisatie die jongvolwassenen financiëel ondersteunt om te kunnen sporten bij een vereniging.

Aan de Stichting kon € 1750,- worden overgedragen.

De organisatoren Joost,Maik en Wiebe zien al uit naar de volgende Run:

28 september 2019…..

De vrijwilligersbijeenkomst op 16 oktober

Zo’n 30 vrijwilligers bezochten de ‘vrijwilligersborel’

Het initiatief werd zeer op prijs gesteld en verdient een vast gegeven te worden.

De Kopje-koffiegroep

Ook dit initiatief is intussen niet meer weg te denken. De GBS De Rank

(thans LEV Scholengroep West Nederland) vond, hoewel kampend met lokalenkrapte,

ruimte om gastvrijheid te verlenen op elke vrijdag van 15.15 – 17.30 uur.

Het bestuur besloot de groep te ondersteunen met een bijdrage van € 300,-

Belangenbehartiging

AZC

Het AZC werd gesloten waarbij tevens een eind kwam aan het Omwonendenoverleg,

waaraan bestuurslid Joost van Drunen namens de wijkvereniging deelnam.

Stratenplan hoek Beethovensingel/Kalmanstraat

Meermalen vroegen we de afgelopen jaren om een overzichtelijke kaart van onze wijk.

Die komt er defintief niet: de Gemeente is van mening dat ieder over voldoende eigen navigatiemiddelen beschikt.

Nu is er een kaart van het centrum van Alkmaar, waarvoor in de zomer regelmatig fietsers wellicht tevergeefs bestuderen hoe ze een mooie fietsroute naar de kust vinden……

Appartementen in de Rogier v.d.Weijdestraat

Een verzoek aan de makelaar om een tweede informatieavond werd niet gehonoreerd.

Inmiddels zijn wel de bouwvergunningen verstrekt.

Naast zorg over de verkeersdruk op de Paardenrotonde is er ook twijfel over de capaciteit van de parkeerplaatsen.

Wegonderhoud

We attendeerden de Gemeente op klachten van ouderen omtrent de slechte aansluiting van het trottoir met het wegdek aan de voor- en zijkant van de Vomar. De aansluiting is intussen verbeterd.

Verkeersproblemen in de wijk

De wijk verjongt en dat is ook te merken aan het aantal kinderen dat twee of vier keer per dag zijn weg vindt naar de schoolgebouwen.

Met de buurtvereniging Blaeustraatkwartier werd aan de Gemeente verzocht de oversteek Jan van Scorelkade-Beethovensingel te beveiligen met een zebrapad.

De Gemeente is echter van oordeel dat zebrapaden slechts schijzekerheid bieden

Tot verbazing van velen werd bij het kruispunt Beethovensingel/Bernard Zweersstraat-

Leharkade de verkeersdrempel weggehaald, waardoor ‘een eiland met aan beide zijden een racebaan is onstaan’. Het leidde tot correspondentie tussen het bestuur en de Gemeente.

Het bestuur bepleitte de aanleg van een schoolzone, zoals ook aan de oostzijde van de Beethovensingel. Tweede keus: een zebrapad.

Beide opties werden door de Gemeente verworpen.

Na een gesprek met de voorzitter van de wijkvereniging, heeft mevrouw

Maaike Kardinaal, raadslid voor Groen Links, bij het College van B&W de standpunten van bestuur ondersteund. Ook hierop reageerde B&W afwijzend.

Vervolgens heeft Groen Links op 5 november een motie ingediend:

vanuit de overwegingen dat verkeersveiligheid voor kinderen voorop moet staan, dat lopers en fietsers kwetsbaar zijn en veel ouders in Alkmaar zich hierover zorgen maken,werd B&W verzocht in kaart te brengen waar en welke concrete verbeteracties nodig en haalbaar zijn.

De motie werd door alle fracties gesteund, m.u.v. de VVD.

Op 7 december j.l. organiseerde de gemeenteraad van Alkmaar in de Alkenhorst (Hoefplan) een ‘Rondje Raad West’ om in gesprek te gaan met de de inwoners.

Ook daar hebben we (spreektijd 3 minuten…) bovenstaande problemen aan de orde kunnen stellen. Het bestuur zal de volgende stappen van de Gemeente met argusogen volgen.

Ten slotte: Het Park

Het is verheugend dat elk jaar meer initiatieven worden ontplooid.

Het Parkhuis werd in gebruik genomen en is beschikbaar voor bijeenkomsten.

Er werd een proef genomen met koffiedrinken op donderdagochtend.

Op donderdagavond is het repetitieruimte voor de nieuwe zanggroep ‘Het Kwekerij Koor’.

De voorzitter trad in november j.l. af. Gelukkig meldde zich Elger Snikkenburg als opvolger. De secretaris treedt in maart af en presenteert hierbij zijn laatste jaaroverzicht.

Hopelijk meldt zich ook voor deze vacature een opvolger, zodat een vernieuwd bestuur in 2019 met eigen stijl onze belangen kan behartigen en onze wijk –nog- leefbaarder kan maken.

Alkmaar, 2 januari 2019 Miente G. van Halen, secretaris

Muziek bij de Buren 23 juni 2019

By Agenda, Nieuws
Beste wijkbewoners,
Blokkeer alvast in uw agenda: Zondagmiddag 23 juni organiseert de wijkvereniging Bergermeer wederom Muziek bij de Buren. Een aantal buurtbewoners stelt hun huis beschikbaar voor muzikanten. Er worden diverse genres aangeboden en er kan weer gekozen worden voor 3 concertjes van ca 20 tot 25 minuten. In totaal zal deze concertenreeks duren van 15:00 tot 17.00 uur. Denkt u erover om uw huis ook beschikbaar te stellen ? Neem dan voor verdere informatie contact op met Elly Bootsma viaellybootsma@me.com.
Vanzelfsprekend hopen we op een hoge opkomst ! Houd de website en De Componist in de gaten voor aanvullende informatie. Alvast graag tot 23 juni !

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

By Agenda, Nieuws

Op 21 maart vindt de ALV plaats. Inloop vanaf 19:30 uur, start 20.00 uur in de aula van de Nic. Beetsschool. In het voorprogramma kunt u kennis maken met twee nieuwe functionarissen van Alkmaar-West.  Jos Sinnege onze gebiedsconsulent, ‘verbindingsofficier’ tussen wijk en Gemeente. Tevens wegwijzer voor wie een weg zoekt bij gemeentelijke instanties. Zeer ervaren in het werk voor de wijk. Daarnaast maakt u kennis met Bert Been, wijkagent voor Alkmaar-West. Van hem horen we hoe het staat met de veiligheid in onze stad en onze omgeving.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Benoeming van de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de ALV van 15 november (2018) Notulen ALV november (2)
 6. Financieel jaarverslag 2018 Winst en Verlies + Balans 2018 ALV (1)
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Benoeming kascommissie 2019
 9. Belangenbehartiging – verkeerssituatie Beethovensingel – drukte op de paardenrotonde
 10. Vacature secretaris
 11. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een borreltje.