Category

Nieuws

Informatie JOL 2019

By Agenda, Nieuws

Vereniging JOL-Bergerhof bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die voor dit verantwoordelijke werk belangeloos een deel van de eigen vakantie beschikbaar stelt om ruim 200 kinderen van maandag 12 t/m donderdag 22 augustus plezier te bezorgen. Het thema van dit jaar is

MAGIE

Wij willen  u duidelijk en volledig informeren over de duur van onze activiteiten, de globale tijden waarop ze plaats vinden en de persoon met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft. Persoonlijk langskomen is natuurlijk ook mogelijk en wel zo gemakkelijk, onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen wij dan uw vragen beantwoorden.

De JOL vind plaats in het Stadspark de oude Kwekerij. http://www.parkdeoudekwekerij.nl/

Het opbouwen duurt van di. 6 aug. t/m zondag 11 augustus

De eerst week met kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 12 augustus t/m vrijdag avond 16 augustus. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot globaal 16.00

In het tussenweekend op zaterdag 17 en 18 augustus zijn er geen kinderactiviteiten.

Op zaterdag 17 augustus geniet de leiding van een besloten feest.

De tweede week met  kinderactiviteiten begint op maandag ochtend 19 augustus en duurt t/m donderdag avond. Dagelijks vanaf ongeveer 9.15 tot globaal 16.00.

Het opruimen vindt plaats op vrijdag 23 augustus

Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze activiteiten op:

Vrijdag 16 augustus tijdens onze open avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Donderdag 22 augustus tijdens onze slotavond van 18.45 tot 22.30

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW BEGRIP

Het Jolteam.

Contact JOL-Bergerhof,

Lien Kroon (Project leider) of Rosalien van Reenen (Voorzitter)
0633697297
info@jolbergerhof.nl
www.jolbergerhof.nl

Jaarverslag 2018

By Nieuws

WIJKVERENIGING BERGERMEER

JAARVERSLAG 2018

Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit Anneke Dirkx, voorzitter,

Miente van Halen, secretaris, Jacques Vlotman, penningmeester en de leden Joost van Drunen, Maragaret Sutmuller, Tinie de Winter.

Als nieuwe bestuurslid meldde zich tijdens de vergadering van 23 januari Wiebe den Hartogh, voorlopig voor de tijd van 1 jaar.

Het bestuur telt daarmee 8 leden, een ‘luxe’, want de Statuten eisen minimaal 7 leden……

Vergaderingen

Het bestuur vergaderde 7 maal.

Twee maal werd een Algemene Ledenvergadering gehouden:

Op 22 maart schetsten de heren Elger Snikkenburg en Dave Hofmans een steeds bekender toekomstbeeld: de electrische auto.

Elger belichtte de –al weer oudere- hybride die zich zelf oplaadt maar bij een lege accu terugvalt op benzine, Dave promootte zijn Tesla, ‘wonder op wielen’uit het brein van Elon Musk.

Op 15 november gaf mevrouw Yolanda de Bont alvast een voorzetje voor een cursus reanimeren.

Tijdens het zakelijk gedeelt werd zowel in maart als in november aandacht besteed aan twee verkeersknelpunten:

* Op het kruispunt Beethovensingel/Bernhard Zweersstraat, een punt waar veel schoolkinderen van De Rank en de Nicolaas Beetsschool oversteken, werd de verkeersdrempel verwijderd.

* Sinds de verbouw van het Univé gebouw en het Kadaster neemt de verkeersdruk op de ‘Paardenrotonde’ sterk toe.

Aan het eind van de vergadering van 15 november moesten bestuur en leden helaas afscheid nemen van voorzitter Anneke Dirkx.

Activiteiten

Nieuwjaarsborrel op zaterdasg 13 januari

De borrel werd bezocht door ca 90 volwassenen en 20 kinderen en ‘supergezellig’genoemd. De kinderen tekenden/knutselden op het podium, een goede greep waarbij ononderbroken toezicht verzekerd was.

De Nationale Straatspeeldag op woensdag 13 juni

Het – geroutineerde- team van organisatoren zorgde voor een perfecte organisatie zodat ca 360 kinderen zich naar hartenlust konden vermaken met de bekende straatspelletjes.

Kunst bij de Buren op zondag 1 juli

De Kunstroute 2018 onderscheidde zich van vorige jaren door twee extra elementen:

* In de aula van de Nicolaas Beetsschool taxeerde Larry Koning van 11.00 – 13.00 uur een gevarieerd aanbod van Kunst of Kitsch, daarbij kundig gesecondeerd door een welbespraakte Jan Luiyf.

* Van 14.00-16.30 uur verzorgde Sophie Zwartjes een workshop ‘selfie schilderen’.

Elf kinderen namen deel, zodat een tweede geplande sessie niet doorging.

* De geringe opkomst was stellig mede te wijten aan het uitzonderlijk warme weer.

De deelnemers genoten zeer van bovengenoemde activiteiten; ze zijn stellig voor herhaling vatbaar.

De warmte had ook zijn weerslag op de ‘Kunstroute’. Er was veel te zien: schilderijen, beelden, foto’s, keramiek, sieraden, hoeden en maskers op 16 locaties.

Een gemiddeld aantal bezoekers van 45 per locatie was aanzienlijk lager dan in vorige jaren.

De Bergermeer Run op zaterdag 29 september

De Run werd voor de derde keer georganiseerd en de organisatoren krijgen dit evenement ‘helemaal in de vingers’.

Ca 100 kinderen en 150 volwassenen schreven zich in.

Ook voor de derde keer werd er gelopen onder fraaie omstandigheden langs een mooi circuit: door Het Park, langs de Rioolwaterzuivering , Gasfabriek en atletiekbaan.

Als Goed Doel werd gekozen de Vrienden Stichting Mee, een organisatie die jongvolwassenen financiëel ondersteunt om te kunnen sporten bij een vereniging.

Aan de Stichting kon € 1750,- worden overgedragen.

De organisatoren Joost,Maik en Wiebe zien al uit naar de volgende Run:

28 september 2019…..

De vrijwilligersbijeenkomst op 16 oktober

Zo’n 30 vrijwilligers bezochten de ‘vrijwilligersborel’

Het initiatief werd zeer op prijs gesteld en verdient een vast gegeven te worden.

De Kopje-koffiegroep

Ook dit initiatief is intussen niet meer weg te denken. De GBS De Rank

(thans LEV Scholengroep West Nederland) vond, hoewel kampend met lokalenkrapte,

ruimte om gastvrijheid te verlenen op elke vrijdag van 15.15 – 17.30 uur.

Het bestuur besloot de groep te ondersteunen met een bijdrage van € 300,-

Belangenbehartiging

AZC

Het AZC werd gesloten waarbij tevens een eind kwam aan het Omwonendenoverleg,

waaraan bestuurslid Joost van Drunen namens de wijkvereniging deelnam.

Stratenplan hoek Beethovensingel/Kalmanstraat

Meermalen vroegen we de afgelopen jaren om een overzichtelijke kaart van onze wijk.

Die komt er defintief niet: de Gemeente is van mening dat ieder over voldoende eigen navigatiemiddelen beschikt.

Nu is er een kaart van het centrum van Alkmaar, waarvoor in de zomer regelmatig fietsers wellicht tevergeefs bestuderen hoe ze een mooie fietsroute naar de kust vinden……

Appartementen in de Rogier v.d.Weijdestraat

Een verzoek aan de makelaar om een tweede informatieavond werd niet gehonoreerd.

Inmiddels zijn wel de bouwvergunningen verstrekt.

Naast zorg over de verkeersdruk op de Paardenrotonde is er ook twijfel over de capaciteit van de parkeerplaatsen.

Wegonderhoud

We attendeerden de Gemeente op klachten van ouderen omtrent de slechte aansluiting van het trottoir met het wegdek aan de voor- en zijkant van de Vomar. De aansluiting is intussen verbeterd.

Verkeersproblemen in de wijk

De wijk verjongt en dat is ook te merken aan het aantal kinderen dat twee of vier keer per dag zijn weg vindt naar de schoolgebouwen.

Met de buurtvereniging Blaeustraatkwartier werd aan de Gemeente verzocht de oversteek Jan van Scorelkade-Beethovensingel te beveiligen met een zebrapad.

De Gemeente is echter van oordeel dat zebrapaden slechts schijzekerheid bieden

Tot verbazing van velen werd bij het kruispunt Beethovensingel/Bernard Zweersstraat-

Leharkade de verkeersdrempel weggehaald, waardoor ‘een eiland met aan beide zijden een racebaan is onstaan’. Het leidde tot correspondentie tussen het bestuur en de Gemeente.

Het bestuur bepleitte de aanleg van een schoolzone, zoals ook aan de oostzijde van de Beethovensingel. Tweede keus: een zebrapad.

Beide opties werden door de Gemeente verworpen.

Na een gesprek met de voorzitter van de wijkvereniging, heeft mevrouw

Maaike Kardinaal, raadslid voor Groen Links, bij het College van B&W de standpunten van bestuur ondersteund. Ook hierop reageerde B&W afwijzend.

Vervolgens heeft Groen Links op 5 november een motie ingediend:

vanuit de overwegingen dat verkeersveiligheid voor kinderen voorop moet staan, dat lopers en fietsers kwetsbaar zijn en veel ouders in Alkmaar zich hierover zorgen maken,werd B&W verzocht in kaart te brengen waar en welke concrete verbeteracties nodig en haalbaar zijn.

De motie werd door alle fracties gesteund, m.u.v. de VVD.

Op 7 december j.l. organiseerde de gemeenteraad van Alkmaar in de Alkenhorst (Hoefplan) een ‘Rondje Raad West’ om in gesprek te gaan met de de inwoners.

Ook daar hebben we (spreektijd 3 minuten…) bovenstaande problemen aan de orde kunnen stellen. Het bestuur zal de volgende stappen van de Gemeente met argusogen volgen.

Ten slotte: Het Park

Het is verheugend dat elk jaar meer initiatieven worden ontplooid.

Het Parkhuis werd in gebruik genomen en is beschikbaar voor bijeenkomsten.

Er werd een proef genomen met koffiedrinken op donderdagochtend.

Op donderdagavond is het repetitieruimte voor de nieuwe zanggroep ‘Het Kwekerij Koor’.

De voorzitter trad in november j.l. af. Gelukkig meldde zich Elger Snikkenburg als opvolger. De secretaris treedt in maart af en presenteert hierbij zijn laatste jaaroverzicht.

Hopelijk meldt zich ook voor deze vacature een opvolger, zodat een vernieuwd bestuur in 2019 met eigen stijl onze belangen kan behartigen en onze wijk –nog- leefbaarder kan maken.

Alkmaar, 2 januari 2019 Miente G. van Halen, secretaris

Muziek bij de Buren 23 juni 2019

By Agenda, Nieuws No Comments
Beste wijkbewoners,
Blokkeer alvast in uw agenda: Zondagmiddag 23 juni organiseert de wijkvereniging Bergermeer wederom Muziek bij de Buren. Een aantal buurtbewoners stelt hun huis beschikbaar voor muzikanten. Er worden diverse genres aangeboden en er kan weer gekozen worden voor 3 concertjes van ca 20 tot 25 minuten. In totaal zal deze concertenreeks duren van 15:00 tot 17.00 uur. Denkt u erover om uw huis ook beschikbaar te stellen ? Neem dan voor verdere informatie contact op met Elly Bootsma viaellybootsma@me.com.
Vanzelfsprekend hopen we op een hoge opkomst ! Houd de website en De Componist in de gaten voor aanvullende informatie. Alvast graag tot 23 juni !

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

By Agenda, Nieuws No Comments

Op 21 maart vindt de ALV plaats. Inloop vanaf 19:30 uur, start 20.00 uur in de aula van de Nic. Beetsschool. In het voorprogramma kunt u kennis maken met twee nieuwe functionarissen van Alkmaar-West.  Jos Sinnege onze gebiedsconsulent, ‘verbindingsofficier’ tussen wijk en Gemeente. Tevens wegwijzer voor wie een weg zoekt bij gemeentelijke instanties. Zeer ervaren in het werk voor de wijk. Daarnaast maakt u kennis met Bert Been, wijkagent voor Alkmaar-West. Van hem horen we hoe het staat met de veiligheid in onze stad en onze omgeving.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Benoeming van de voorzitter.
 2. Mededelingen van het bestuur
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslag van de ALV van 15 november (2018) Notulen ALV november (2)
 6. Financieel jaarverslag 2018 Winst en Verlies + Balans 2018 ALV (1)
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Benoeming kascommissie 2019
 9. Belangenbehartiging – verkeerssituatie Beethovensingel – drukte op de paardenrotonde
 10. Vacature secretaris
 11. Rondvraag en sluiting

Na afloop is er een borreltje.

De voorzitter stelt zich voor

By Algemeen, Nieuws No Comments

Elger Snikkenburg

Beste bewoners van de ‘Bergermeer’,

Even voorstellen. Mijn naam is Elger Snikkenburg en toen deze wijk nog een grote bouwput was stond mijn wieg in Amsterdam. Daar heb ik een groot deel van mijn leven doorgebracht maar Mokummer ben ik al lang niet meer. Werken doe ik daar nog wel als jurist bij de grootste bank van Nederland. Dat ik daarbij direct uitkijk op de Johan Cruijff Arena kan mij niet deren, je weet dat je bijna thuis bent als je het AFAS stadion ziet.

Het Amsterdamse voor Haarlem verruilen bleek een goede zet. Daar heb ik mijn Franse vrouw leren kennen en is onze oudste geboren. Dat laatste was ook gelijk de reden om naar de Bergermeer te verhuizen. Ons appartementje was daar niet op berekend. Onze jongste zag het levenslicht vervolgens niet lang daarna in het MCA.

Inmiddels wonen we hier alweer zo’n tien jaar en is het gezin uitgebreid met een hond. Het leuke daarvan is dat je veel meer door de buurt wandelt en met veel meer mensen een praatje maakt. Dan valt het des te meer op wat een mooie wijk dit is en hoeveel leuke en interessante mensen daar wonen. Via de wijkvereniging wordt dat hopelijk alleen maar meer.

Toen ik gevraagd werd om de rol van voorzitter op mij te nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Pas als je het van wat dichterbij bekijkt zie je wat een positieve invloed de vereniging op de wijk heeft. Soms heel zichtbaar, via de activiteiten die worden georganiseerd en het blaadje dat u nu leest maar soms ook wat meer op de achtergrond via inspraak, het aanvragen van subsidies voor wijkgerelateerde zaken en het ondersteunen van initiatieven vanuit de wijk (zoals de buitenspeeldag). Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en ik hoop u ook.

Nieuwjaarsborrel 12 januari

By Nieuws No Comments

 

NIEUWJAARSBORREL 2019

Ook dit jaar willen we als wijkvereniging het nieuwe op een gezellige manier beginnen!

Wijkbewoners, groot en klein, zijn weer van harte welkom op de Nieuwjaarsborrel

OP ZATERDAG 12 JANUARI, VAN 16.00 TOT 18.30 UUR

In de aula van de Nicolaas Beetsschool 1.

Voor de kinderen is plaats op het podium, we zorgen voor een knutseltafel met leuke spullen.

Voor nieuwe wijkbewoners een mooie gelegenheid medebewoners te ontmoeten!

We ontvangen u graag met een welkomstdrankje om op het nieuwe jaar te proosten.

Daarna betalen volwassenen € 1,- voor een drankje, kinderen betalen niets.

Prachtige Bergermeerrun 2018

By Nieuws No Comments

Op 29 september renden bijna 250 mensen door de Bergermeer. Opnieuw was het prachtig, zonnig weer. De kinderen werden opgewarmd door Freddie Fit en aangemoedigd door de speaker meester Willem. Voor sommige kleintjes was het na de warming up wel genoeg: ze moesten met veel overredingskracht aan het hardlopen gezet worden! Nadat de kinderen waren gefinished, vertrokken de deelnemers voor de 5 en 10 km. Ze liepen een rondje door het park, over het terrein van de waterzuivering, een rondje om de gasfabriek en daarna naar de atletiekbaan. Vervolgens slingerend door de wijk en eindigend op het sportveld.
Naast hardlopers waren er veel mensen op het sportveld: er waren pancakes te koop, er werd op twee springkussens gesprongen en de picknicktafels werden volop gebruikt.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door Maik, Wiebe en Joost (bestuur wijkvereniging) en een groot aantal vrijwilligers, EHBO en verkeersregelaars. Uiteraard werd het evenement gesponsord door een aantal grote en kleinere sponsoren. Tenslotte konden we € 1750 overhandigen aan de Vrienden van MEE, zodat ook mensen met een beperking ook kunnen gaan sporten.

Wiebe, Maik en Joost

29 september 2018: Bergermeerrun

By Nieuws No Comments

Alweer voor de derde keer: de Bergermeerrun, de gezelligste wijkrun van Alkmaar. Ren mee door de Bergermeer, over het terrein van de waterzuivering en de Gasfabriek en over de atletiekbaan van Hylas. Als je niet wilt rennen, kom dan naar het grasveld aan de Beethovensingel, waar het gezellig is met drankjes, een terras en natuurlijk springkussens. Moedig ondertussen jouw favorieten aan!

De Bergermeerrun wordt georganiseerd door de Wijkvereniging Bergermeer.
Meer informatie en aanmelden vind je op https://www.bergermeerrun.nl

Kunstroute: wat is waar te zien

By Nieuws No Comments

In het kader van Kunst bij de Buren vindt (uiteraard) ook een leuke en verrassende kunstroute plaats. Op diverse plekken in de wijk is kunst te bewonderen. De kunstenaars exposeren ” bij de mensen thuis” . We hebben dit jaar nieuwe huizen én nieuwe kunstenaars weten te strikken! De route is via Google maps te downloaden op https://goo.gl/maps/x3MKJyVmq8E2. Iedereen in de Bergermeer, Bergerhof en Blauestraatkwartier krijgt een flyer in de bus waarop een kaartje en alle adressen vermeld staan. Bovendien hebben alle deelnemers een mooie vlag buiten hangen. Kan niet missen!

 

Bachlaan 34, Fam Zonneveld

 

Vincent en Cosy Zonneveld volgen lessen bij Pauline Bakker. Ze beoefenen verschillende stijlen, maar werken vooral realistisch. Bekijk hun prachtige portretten van popsterren, zeegezichten en landschappen.

 

 

 

 

Beethovensingel 118, Cynthia van der Brugge

De Leidse Cynthia van der Brugge maakt fascinerende foto’s. Nevelige ochtenden, vervreemdende landschappen met een spiegel, lege vervallen gebouwen. Speciaal voor de Kunstroute verbleef ze enkele dagen in de bollenvelden van Sint Maarten.
http://fotocynthese.nl

 

 

 

Bellinistraat 125, Fam Aubertijn

 

In een appartement boven de Chinees vindt u een prachtige expositie van vrolijke beeldjes.

 

 

 

Berliozstraat 15, Ria Luiyf

Ze mag niet ontbreken, Ria en haar prachtige hoeden. Maar ook sieraden, tasjes, operamaskers zijn bij Ria te vinden.

 

 

 

 

Chopinstraat 160, Erna Burks

 

Ook Erna Burks is een graag geziene kunstenaar in de Kunstroute. Ze woont in de Bergermeer en exposeert regelmatig door hethele land. Dit keer exposeert ze in de woning van Esdegé Reisgersdaal, waar ze ook met de bewoners creatief aan de slag gaat. 

 

 

 

Windnomade, Erna Burks

 

De windnomade van Erna Burks is een mobiel kunstwerk, dat regelmatig opduikt in natuurgebieden overal ter wereld. We zijn daarom blij dat we het deze keer kunnen bekijken. De windnomade staat bij de ingang van het Park.

 

 

 

Chopinstraat 162, Conny Lahnstein

 

Conny Lahnstein is begeesterd door de knipkunst. Ze maakt geen standaard knipsels, maar grootse 3D kunstwerken. http://www.connylahnstein.com

 

 

 

Debussystraat 27, Ineke Haverman

Debussytraat 27, Diny Dijkman

De Castricumse schilderes Diny Dijkman-Mulder neemt u graag mee in haar zoektocht. Voor haar is ieder schilderij opnieuw een spannende zoektocht naar kleur, vorm, sfeer. Haar werk laat zich omschrijven als romantisch en impressionistisch en raakt bij menig kenner een gevoelige snaar.
http://www.dinydijkman-mulder.nl/126970941

 

 

Wagenaarkade 6, Conny Denneman

Wagenaarkade 6, Tiny Govers

Wagenaarkade 6, Adé Visch

 

Drie bevriende kunstenaars verzorgen een vrolijke expositie van schilderijen, keramiek en mozaiek.

 

 

Wagenaarkade 8, Marian Zonneveld

 

Mendelsohnstraat 11, Annelies Wiggers

Annelies Wiggers is een jonge talentvolle vrouw, geboren in Castricum, wonend in Eindhoven. Naast haar studie is ze altijd aan het tekenen en schilderen. Het portret achterop de flyer is ook van haar hand.
Meer van haar werk is te zien op haar website: annelieswiggers.com

LET OP: Deze expo is op Mendelsohnstraat 11! Staat foutief in de flyer.

 

 

Mozartlaan 15, Addy Pruijssers

 

“Ons ma en haar zeven zussen”.
De moeder van Addy komt uit een groot Brabants gezin: 14 kinderen. Addy schilderde alle acht zussen. Zie hoe alle acht op hoogbejaarde leeftijd nog steeds op elkaar lijken. Addy exposeert ook ander schilderwerk.

 

 

Schubertkade 3, Karin Lotstra

 

 

 

 

 

 

Schubertkade 3, Jaap Lotstra

Jaap schiltert in de encaustic techniek, met verschillende kleuren bijenwas en een schildersijzertje. Dat geeft een bijzonder, surrealistisch beeld.

 

 

 

Sweelincklaan 39, Thomas Bogaard

 

 

Thomas Bogaard schildert landschappen vol mysterieuze elementen. Meer van zijn werk is te zien op zijn website: thomasbogaard.com.

Tevens exposeert op dit adres de 10-jarige Max Kenton.

 

 

 

Sweelincklaan 94, José van ’t Hof

In de tuin van Puck zijn iedere kunstroute beelden te zien, zo ook dit jaar. We zijn er van overtuigd dat de beelden van José fantastisch tot hun recht zullen komen in de prachtige tuin. Let op: in de flyer staat per ongeluk huisnummer 96 vermeld, Puck woont op 94.

 

 

 

Chinees restaurant – parkeerterrein, Marleen Horvat

 

Marleen zal met haar caravan bij de Chinees staan. We weten nog niet wat ze gaat doen, het is altijd een verrassing met Marleen. http://www.marleenhorvat.nl/index.html

 

 

 

 

Openluchttheater, Dichterskring Alkmaar